Klachtenregeling

In geval van klachten kan dit het beste gemeld en besproken worden met de betreffende verloskundige. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. De inhoud van de klacht staat bij ons voorop. Binnen ons kwaliteitsbeleid zien wij elke klacht als een kans om onze zorg verder te verbeteren. Wij nemen alle twijfels, vragen, ontevredenheid en klachten dan ook zeer serieus.

Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kan de klacht voorgelegd worden aan een onafhankelijke klachtencommissie, aangesloten bij de KNOV. Informatie hierover ligt in het tijdschriftenrek op de tafel in de wachtkamer, maar staat ook op de site van klachtverloskunde.nl

Privacy

Klik hier voor de Privacyverklaring Verloskundig Centrum Jane

Beroepsgeheim

Volgens artikel 88 van de wet BIG (Beroepen Individuele Gezondheidszorg) heeft de verloskundige de plicht om te zwijgen over alles wat hem of haar bekend is in het kader van de behandeling. De verloskundige mag wel informatie geven aan anderen die bij de uitvoering van de behandelingsovereenkomst betrokken zijn, zoals waarnemers, stagiaires en maten.
Voor het overdragen aan derden, dat wil zeggen zorgverleners en mensen die niet tot de functionele eenheid behoren maar zelf een behandelingsovereenkomst hebben met de cliënt (zoals huisartsen, gynaecologen, consultatiebureaus etc.), is (veronderstelde-, mondelinge- met aantekening in dossier, schriftelijke-) toestemming vereist. Het gaat hierbij om verwijs- of ontslagbrieven aan huisartsen, gynaecologen, kinderartsen en kraamzorg maar ook de Landelijke Verloskundige Registratie (LVR).

De zwijgplicht kan alleen worden opgeheven:

  • Als de cliënte toestemming geeft.
  • Als de wet ertoe verplicht (meldingsplicht bepaalde infecties).
  • Als de verloskundige informatie over een cliënt heeft, die zij vanwege haar beroepsgeheim niet mag prijsgeven, waardoor een ander, zwaarwegend belang in gevaar komt (bij kindermishandeling het belang van het kind). De verloskundige kan dan in een ‘conflict van plichten’ belanden. De belangen die gemoeid zijn met het beroepsgeheim (vertrouwensrelatie hulpverlener – cliënt, toegankelijkheid van de zorg) mogen in bepaalde gevallen wijken voor dat hogere belang.
    De verloskundige heeft tot taak om het ondersteunend personeel te wijzen op het (afgeleid) beroepsgeheim en toe te zien op het respecteren daarvan.

Informatie aan politie of justitie

De verloskundige is niet wettelijk verplicht om informatie over cliënten aan de politie of justitie te verstrekken, ook niet op grond van de Wet bevoegdheden vorderen gegevens. De verloskundige kan zich beroepen io het verschoningsrecht. Dit recht maakt het de verloskundige mogelijk zich tegenover rechter-(commissaris) of politie te ‘verschonen’ van het afleggen van een getuigenis of het beantwoorden van (bepaalde) vragen, indien zij van mening is hierdoor haar beroepsgeheim te schenden.

Betalingsvoorwaarden

Omdat verloskundige zorg en kraamzorg in het verplichte basispakket zijn opgenomen, bent u als (aanstaande) zwangere volledig verzekerd voor deze zorg. Dit geldt ook voor de counseling over prenatale screening en de 20-weken echo (SEO). De combinatietest (het onderzoek naar Down-syndroom) valt onder de basisverzekering wanneer je ouder bent dan 36 jaar of wanneer je een medische indicatie hebt. Het eigen risico wordt niet in rekening gebracht.
Bloedonderzoeken vallen niet onder de basisverzekering (bijvoorbeeld bloedgroepbepaling, ijzergehalte, bloedsuiker ed).

De rekening voor verloskundige zorg gaat rechtstreeks naar de zorgverzekeraar. Niet verzekerde cliënten ontvangen zelf de rekening. De betalingsvoorwaarden zijn vastgesteld door de Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (KNOV), statutair gevestigd te Utrecht; gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht op 21 juni 1996, onder nummer 165/1996.

De volledige voorwaarden staan op de website van de KNOV.

Klik hier voor de Betalingsvoorwaarden in PDF

CONTACTINFO

Bij bevallingen en verloskundige vragen laagdrempelig BELLEN met: 06 - 51 789 775

Voor het maken of verzetten van een controle-afspraak:
Di. wo. en do. van 9:00 tot 15:30 uur
Tel. 0511 - 451045

Spreekuur
Kollum: Dinsdag, woensdag en donderdag va 7:30 uur of een avondspreekuur.
Kootstertille: Vrijdag vanaf 11:00 uur in de even weken.
Westereen: Donderdagavond vanaf 19:00 uur in de oneven weken.

LOCATIES

Willem Lodewijkstraat 53
9291 MZ Kollum

Van Harinxmaloane 5
9271 AH Westereen

Goudtsjeblomstrjitte 34 A
9288 AM Kootstertille

locatie_kollum_footer